Thống kê loto xổ số miền Trung

Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 2,4,9 0,1,5
1 2,5 8
2 - 4
3 6 0,1,8
4 0,7 1,8
5 1,4 2,8
6 5,9 -
7 8 3
8 3,5,9,9 -
9 1 1,1,2,6,8
Đầu Huế Phú Yên
0 0,3 -
1 2,6 3,4,6
2 0,7,8,9 -
3 - 5,6
4 5,9 2
5 5,8,8 3,5,7
6 2 0,2,2,4,6
7 3,3,9 -
8 2 4,6
9 - 3,9
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 6 2,5 2,2,5,9
1 0 2,4,7 6,6,7
2 0,4,7 0,6 3
3 0,5,5 0,8 1,1
4 5,8 7 3
5 9 4,6 1,4
6 0,4 1,2,4 -
7 3,4,5,6 0 -
8 9 6 2,7,9
9 - 3 0,1
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 8 1,3,4,5 6
1 0,4,5 0,3,4 2,3,5
2 0,3 - 3,5
3 - - -
4 4,7,9 8,9,9 1,2,6,6
5 - - 1,4,4,9
6 5 4,7 2
7 3,7,9 0 -
8 1,7,8 4,5,6 1,1
9 0,9 3,4 2
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 2 4,5,6,6,8
1 4 2
2 6,8 4
3 0,5 1,1,3,5
4 0,0 3
5 0,7 2
6 2,9 1,4
7 7,8 6
8 4,9 9
9 3,8 2
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 - 3 -
1 8 0,0,0,1,8 8
2 4,9 0,5,6 8
3 0,3,5,6 - 0,5
4 8 3,3,5 3,6,9
5 0,8,9 8 7
6 2,5 - 6
7 8 0,1,3,4 5,8,9
8 - 9 6,8,9,9
9 1,4,4,7 - 4,9
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 0,7,8,9 3,7
1 5 1,3
2 8,9 4
3 - 0,1,3
4 3,5,5 6,7
5 1,2 1
6 - 2,8
7 8 1,6
8 1,5,9 2,7,9
9 2,5 -