Lô tô miền trung Thứ 7

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 4,9 9 3,8
1 3 4,7 5,9
2 7,7,9 2,7 9
3 - 0 2,4,5
4 2,3 1,3 2,8
5 2,4 2,2,5,6 5
6 0,4,6,9 0,2 4,6
7 0,1,1 - 4
8 - 2,9 5,6,8
9 5 1,2 2
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 - 0,1,9 2
1 7 4 2,2
2 9 0 5
3 8,8,8 - -
4 6 2 3,8
5 2,6 2,4,6 8,8
6 0,3,6,6,6,8 2 3,7
7 9 2,4,4,5,9 2,8
8 2 6,7 5
9 1,9 3 0,6,8,9,9
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 - 0,5 3
1 2,5,6,6 1 2,4
2 9 6,8 6,7,8
3 1,7 2,5 -
4 1,4 3 0,6,8,9
5 9 2,7 9,9
6 1,4,5,6 0 7,8
7 1,8 3,6 -
8 1,8 3,4,5 1,8,9
9 - 0,6 3
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 8,8 2,3,6 7,9
1 8 1,8,9 9
2 4 - 6,8,9
3 2,5 8 2
4 - 9 3,5,8
5 1,4 1,5 0
6 5,6,8,9 1,9 0,5
7 7 8,8 2,4,5
8 1,1,4,6,7 3 -
9 - 0,1,6 4,7
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 5 7 4,5,7
1 2,3,8 3,5 1,2,4
2 3,8 7 1,8
3 0,3,4 6,6,6,9 -
4 - - 2
5 0,4 3,4 1,3,5,7,9
6 0 0,2,4,5 8
7 3,9 1,4 -
8 5 7 3
9 1,1,2 5 1,7
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 0,2,4,5,7,8 1,2 -
1 5 2,4 3,5
2 4 2,8 3
3 6 5 7
4 2,2,4 2,9 2,4,6
5 - 1 0,6
6 1,6 2,3,4 -
7 - 2,4,9 2,3,5,6,6
8 3,6 8 5,9
9 3,4 4 3,5
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 1 5,6,9 2,5,7,8
1 2 4,9 5
2 9 1,3 0,5
3 2 3,4,5 2,3
4 4 1,4 3,5,7
5 2,2,5,7,8 - 4
6 0,3,7 0,1,2 5,7
7 6,8 8 8
8 - 9 0
9 2,5,7 3 9