Lô tô miền trung Thứ 7

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 1,8 2,4,8 -
1 4 8 2,6,8
2 0 0,6,9 4,6
3 1,4 4,6,9 6
4 3,4 3 0
5 0 6 0
6 0,8 0,2 6,7
7 2,6,7 1 3,3,6,9
8 0,0 - 1
9 5,7 1,3,3 0,9,9
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 0,3,3,4,9 1,3 2,5
1 9 - 2
2 9 8 2
3 0,4 0,1,4 6,7,9
4 1,2,7 - -
5 - 3 0
6 0,7 3 -
7 0,9 4,5,7 5,6,8
8 - 1,3,7 1,3
9 3,9 3,5,6,7 6,6,6,9,9
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 1 0,1,7 -
1 1,7 4,6,8 7
2 0,0,4 6 1,7
3 2,7 0,9 2,3,4
4 2 5 1,2,6
5 0,1 - 1,2,5,7
6 - 4,7 7
7 1,6 5 2,5
8 6,8 0,2,4,7 6,9
9 2,3,7 5 -
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 9 9,9 2,7
1 0,7 1,2,2,9 3,4,5
2 8 3,8 6
3 - 0,7,9 0,5
4 0,6 0,4 2,4,8
5 0,0,5,8,9 - 1,8
6 6 - 3,9
7 0,3,4 9 0,9
8 2,9 1,5,6 6
9 6 0 -
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 2,9 - 0,2
1 0,5,9 2 3
2 6,7,8 0,7,7 2,7,7
3 0,2,7,8 1,5,6 0,7,9
4 1 1,3,7 2
5 9 1,2,4 1
6 - 4,7 8
7 2 - 2,5
8 0,7 1,6 7,8,8
9 4 0 8
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 6 8 8
1 9 7 2,4,8
2 1,3 6,6,6,6 1
3 0 - 1,2,3,9
4 0 1,4,5 9
5 1,2,8,8 1,2 0,6
6 6,8 0,2 -
7 2,2,4 8 1
8 0,1 0 0
9 0 2,2,6 0,4,4,8
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 - 1 2,3,5,7
1 6,9 3,8 -
2 0 5,5 2
3 2,5 - 3,8
4 3,6,6 2,6,8 1,2,9
5 2,5 2 4,8
6 6,7 5 3,5,6
7 9 - 7
8 1,4,6,8 2,3,7 3,4
9 5 2,5,6,8,8 -