Thống kê loto xổ số miền Bắc

Lô tô miền Bắc Thứ 6

24/03/2023
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 1,2,4,4,6 0 4
1 - 1 0,4
2 - 2 0,5,5,7
3 5 3 8
4 0,1,4,6,9,9 4 0,0,4,5
5 2,2,4,6,6,7,9 5 3,8,8,9
6 9 6 0,4,5,5,9
7 2,9 7 5
8 3,5,5 8 -
9 5,6 9 4,4,5,6,7

Lô tô miền Bắc Thứ 5

23/03/2023
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 5,7 0 6,7,9
1 8 1 6,9,9
2 8 2 7
3 4,6 3 8
4 6,6 4 3,5,6,7,8,8,9
5 4,6,7 5 0
6 0,1,4,9 6 3,4,4,5
7 0,2,4,8 7 0,5,9
8 3,4,4 8 1,2,7
9 0,1,1,4,7 9 6

Lô tô miền Bắc Thứ 4

22/03/2023
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 4 0 5,6
1 3,6,9 1 -
2 2,6,9,9 2 2,4
3 7 3 1,6
4 2,4,4,6 4 0,4,4,7,9
5 0,6,7,7 5 -
6 0,3,7,8,9 6 1,2,4,5
7 4,9 7 3,5,5,6,9
8 - 8 6,9
9 4,7,8 9 1,2,2,6,7

Lô tô miền Bắc Thứ 3

21/03/2023
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 0,9 0 0,2
1 2,5,8 1 3,5,6
2 0,6 2 1,3,6
3 1,2,3,3,4,6,7,9 3 3,3,6
4 8 4 3,5,6
5 1,4,7,9 5 1,8
6 1,2,3,4,8 6 2,3,8
7 - 7 3,5
8 5,6 8 1,4,6
9 - 9 0,3,5

Lô tô miền Bắc Thứ 2

20/03/2023
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 4,5,9 0 1,1,6,9
1 0,0,2,7 1 4
2 2,9,9 2 1,2,3,4,4,5,8,9
3 2,8 3 6,8
4 1,2,2,8 4 0,5
5 2,4 5 0
6 0,3 6 -
7 7,9 7 1,7
8 2,3 8 3,4
9 0,2,9 9 0,2,2,7,9

Lô tô miền Bắc Chủ Nhật

19/03/2023
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 3,4,4,8 0 7
1 - 1 2,6,9
2 1,3,6 2 6,6,7,9
3 3,3,4,4 3 0,2,3,3,4,6
4 3,6,8 4 0,0,3,3
5 6,6,6,6 5 -
6 1,2,2,3 6 2,4,5,5,5,5,9
7 0,2 7 -
8 - 8 0,4
9 1,2,6 9 -

Lô tô miền Bắc Thứ 7

18/03/2023
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 2,3,8 0 6,7
1 3 1 3,8
2 2,3,6,7 2 0,2
3 1,4,7 3 0,1,2,9
4 4,4,7 4 3,4,4,7
5 - 5 9
6 0 6 2,9
7 0,4,9,9 7 2,3,4,9,9
8 1,8 8 0,8
9 3,5,6,7,7,9 9 7,7,9