Thống kê loto xổ số miền Bắc

Lô tô miền Bắc Thứ 6

19/04/2024
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 6 0 1,7
1 0,4,6,9,9 1 7,7
2 2,3,4,6 2 2,3,9,9
3 2,8 3 2,4
4 3,5,9 4 1,2,7
5 6,7,7,8,9 5 4,8
6 - 6 0,1,2,5
7 0,1,1,4 7 5,5
8 5 8 3,5
9 2,2 9 1,1,4,5

Lô tô miền Bắc Thứ 5

18/04/2024
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 4,5,9 0 8
1 5,6 1 4,5,6,9
2 6 2 5
3 6,7 3 4,7
4 1,3,4,6,6 4 0,4,5,8
5 1,2,4,7 5 0,1,9
6 1,9 6 1,2,3,4,4,9
7 3,7 7 3,5,7
8 0,4 8 9
9 1,5,6,8 9 0,6

Lô tô miền Bắc Thứ 4

17/04/2024
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 0,3,6 0 0,4,4,5,6,9
1 7,8 1 4,4,7
2 7,8,9 2 9
3 3,4 3 0,3
4 0,0,1,1,7 4 3,5,7,7
5 0,4 5 -
6 0,9 6 0
7 1,4,4,7 7 1,2,4,7
8 9,9 8 1,2
9 0,2 9 2,6,8,8

Lô tô miền Bắc Thứ 3

16/04/2024
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 4 0 1,1,5
1 0,0,2,6,6,7,8 1 5,6,7,8,9
2 4 2 1,4,5,7,8
3 3 3 3,5,6
4 2 4 0,2
5 0,1,2,3 5 6
6 1,3,5,6,9 6 1,1,6,8
7 1,2 7 1,8
8 1,2,6,7 8 1
9 1 9 6

Lô tô miền Bắc Thứ 2

15/04/2024
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 0,3,4,5 0 0
1 3 1 5,6,8
2 2,5,6,9,9 2 2
3 3,4,7 3 0,1,3,7,9
4 6,8,9 4 0,3,5,8
5 1,4 5 0,2
6 1,9 6 2,4
7 3,9,9 7 3
8 1,4 8 4,9
9 3,8 9 2,2,4,6,7,7

Lô tô miền Bắc Chủ Nhật

14/04/2024
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 0,1,9 0 0,5,7,7,9
1 5,6,8,8 1 0,2,6,7,8
2 1,2 2 2,4,5
3 5 3 -
4 2,8 4 9
5 0,2,7 5 1,3
6 1,9 6 1,9,9
7 0,0,1 7 5
8 1,9,9 8 1,1,4
9 0,4,6,6 9 0,6,8,8

Lô tô miền Bắc Thứ 7

13/04/2024
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 3 0 1,2,2,2,3,8,9,9
1 0,2,5 1 4,6
2 0,0,0,8 2 1,5,9
3 0,5 3 0,8
4 1,9 4 6
5 2,6,8 5 1,3,7
6 1,4,7 6 5,9
7 5,8 7 6
8 0,3,9 8 2,5,7
9 0,0,2,6 9 4,8