Thống kê loto xổ số miền Bắc

Lô tô miền Bắc Chủ Nhật

21/07/2024
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 5,6,7 0 3,8,9
1 - 1 2,2,5,8
2 1,1,2,7 2 2,3,4,9,9
3 0,2,6 3 7
4 2,5 4 5,5
5 1,4,4 5 0,4
6 6 6 0,3,6,7,9,9,9
7 3,6 7 0,2
8 0,1,9 8 -
9 0,2,2,6,6,6 9 8

Lô tô miền Bắc Thứ 7

20/07/2024
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 1,2,3,4,7,7 0 6,9
1 5,6,8 1 0
2 - 2 0,4,5,6,7,8
3 6,9 3 0
4 2,5 4 0,6
5 2,8 5 1,4,6,7
6 0,2,4,5,7 6 1,3
7 2,5,7 7 0,0,6,7,9
8 2,9 8 1,5
9 0,7 9 3,8

Lô tô miền Bắc Thứ 6

19/07/2024
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 7 0 2,6,9
1 - 1 -
2 0,2,4,4,9 2 2,3,5,5,5,9
3 2,6,9 3 7
4 5,8 4 2,2,8,9
5 2,2,2 5 4,8
6 0,6 6 3,6
7 3,7,8 7 0,7
8 4,5,8 8 4,7,8,9
9 0,2,4,8,9 9 2,3,9

Lô tô miền Bắc Thứ 5

18/07/2024
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 2,5 0 2,8
1 4 1 3,3
2 0,2,9 2 0,2,9
3 1,1,7 3 7
4 4,5,9 4 1,4
5 5,6,7,9 5 0,4,5,9
6 8,9 6 5,7,7
7 3,6,6,7 7 3,5,7,8,9
8 0,7 8 6
9 2,5,7 9 2,4,5,6

Lô tô miền Bắc Thứ 4

17/07/2024
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 0,1 0 0,7
1 5,7,8 1 0,2,8,9
2 1,2,3,4,5 2 2,5,6
3 3,6 3 2,3,7,8
4 7 4 2,6
5 2,9 5 1,2,8,8
6 2,4 6 3,7
7 0,3,6 7 1,4,8
8 1,3,5,5,7,8 8 1,8
9 1 9 5

Lô tô miền Bắc Thứ 3

16/07/2024
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 1,3,9,9 0 5,6,7
1 2,2 1 0,2,4
2 1,2 2 1,1,2,6
3 9 3 0
4 1,4,5 4 4,9
5 0,9 5 4,6
6 0,2,5,6 6 6,8,9
7 0,8,9 7 9
8 6,9,9 8 7
9 4,6,7 9 0,0,3,5,7,8,8

Lô tô miền Bắc Thứ 2

15/07/2024
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 0 0 0,3,3,4,8
1 8 1 4,4,8,8
2 4,8 2 5
3 0,0,4,5,9 3 5,6,6
4 0,1,1,6,9 4 2,3,8,9
5 2,3 5 3
6 3,3,6,7 6 4,6
7 - 7 6,9
8 0,1,1,4 8 1,2
9 4,7,9 9 3,4,9