Thống kê loto xổ số miền Bắc

Lô tô miền Bắc Chủ Nhật

01/10/2023
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 3,6,7,8,8 0 7
1 5 1 7
2 3,5,9 2 3,5
3 2,3,3,3,8 3 0,2,3,3,3,6
4 4 4 4,7,9
5 2,6,6,9 5 1,2
6 3 6 0,5,5
7 0,1,4 7 0,8
8 7,8,9 8 0,0,3,8
9 4 9 2,5,8

Lô tô miền Bắc Thứ 7

30/09/2023
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 2,4 0 1,2,6
1 0,1,1,2,5,6,7 1 1,1,7
2 0,9 2 0,1,6
3 7,8 3 5
4 4,4,4 4 0,4,4,4,5,7
5 3,4,7 5 1
6 0,2,6,8 6 1,6
7 1,4,9,9 7 1,3,5
8 - 8 3,6
9 - 9 2,7,7

Lô tô miền Bắc Thứ 6

29/09/2023
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 4,5,9 0 3
1 8,9 1 2,4,8
2 1,6 2 3,5
3 0,2,3,3 3 3,3
4 1,4 4 0,4,6
5 2,5,7,9 5 0,5,7
6 4,6,7 6 2,6
7 5,9 7 5,6,9
8 1,8,9,9 8 1,8
9 7 9 0,1,5,7,8,8

Lô tô miền Bắc Thứ 5

28/09/2023
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 0,4 0 0,2
1 6,7 1 6
2 0,2,3,4 2 2,6,9
3 6 3 2,4,4
4 3,3,8 4 0,2,8
5 6 5 7
6 1,2,8,9 6 1,3,5,8,9
7 5,8,8 7 1,9
8 4,6,8 8 4,6,7,7,8,9
9 2,6,7,8 9 6

Lô tô miền Bắc Thứ 4

27/09/2023
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 5,5,6,6,8 0 1,3
1 0,1,8 1 1,2,2,4,7
2 1,1,2,3,4,8 2 2
3 0,4 3 2,4,7
4 1,3,7 4 2,3,7,8
5 6 5 0,0,8
6 6 6 0,0,5,6
7 1,3,4 7 4,9
8 4,5 8 0,1,2
9 7 9 -

Lô tô miền Bắc Thứ 3

26/09/2023
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 0,1,3,3,3,5,9 0 0,5,8
1 6 1 0,8
2 - 2 3,3,5
3 2,2,4,5,6 3 0,0,0,6,8
4 8,8 4 3,7,8,9
5 0,2 5 0,3,9
6 3 6 1,3
7 4,7 7 7
8 0,1,3,4 8 4,4
9 4,5,9 9 0,9

Lô tô miền Bắc Thứ 2

25/09/2023
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 3,5,5,5,7 0 7
1 4,6,6 1 2,5,6,7
2 1,2,7,7 2 2
3 - 3 0,8,9
4 8 4 1
5 1,6 5 0,0,0,6,6,7
6 1,5,5,8 6 1,1,5
7 0,1,5,7,9 7 0,2,2,7,9
8 3 8 4,6
9 3,7 9 7