Lô tô miền trung Thứ 5

Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 - 0,5,6,8 3,5
1 3,6,8 1,5 3
2 6,8 - 1,1,3
3 3 2 1,7
4 1,3 0,1,6 2,8
5 6 0 -
6 1,6,8 3,4,5,7,8 5,9
7 3,3 5 1
8 5,9 7 0,5,9
9 5,6 - 0,0
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 1,3,5,9 0,4,8 -
1 - 1,9 4
2 6 3,6 2,4,4
3 1,6,9 3,7 0,6
4 8 1,3 7
5 0,5 0,2 3,6,7,7
6 1,5 0 -
7 - 1 2,6,7
8 1,8 4,5 6,8
9 5,7,9 2 7,8
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 1,5 3 2,4,7
1 6,7,8,9 1,5,7 1
2 1,1,4 - 2,2
3 - - 4,9
4 2,8 3,8,9 0
5 2,5 3,4,9 0,4,6,8
6 2,3 6 4
7 5,8 5,7,7 5,8
8 1 9 4
9 - 0,8,9 1
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 5,8 - 0,1,2,7
1 3 1,7 6,8
2 0,3,6,7,9 2,3,3 0,2,5,9
3 6 6,7 4
4 3,7 - 8,9
5 1 0,3,4,6 0
6 5,6 3 9
7 2,4,4 6 9
8 - 1,2,9 9
9 1 1,7 7
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 - 3,8 6,7,9
1 4,9 0 3
2 1,8,8 - 4,7
3 0 - 3,4,7,7
4 - 0,9 5
5 - 1,5,6,7 5
6 1,8,8 5,7 3,8,9,9
7 1,1,2,5,8,8 1,6,6,7 5
8 3,8 - -
9 8 2,7,7 5
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 2,4 - 0
1 4 5,7 5
2 1,2,7 2,3 5,6,7
3 1,1,2,6 1,2 0
4 1,2,8 1,5 7
5 5 0,0,3,9 2,5
6 - 4,4,5,8 0,6
7 7,9 - 0,3
8 9 - 1,3,6
9 8 1,5 3,3
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 2,7 - -
1 9 3,5,8,8 -
2 3,6 8 4,5,6,8
3 5,6 9 1,4
4 2 0,0,9 6
5 1,8 0,6 0,1,3,3,4
6 3,6,8,9 5 0
7 3 5 5
8 7 5 6
9 2,8 2,4,6,6 0,7,9