Lô tô miền trung Thứ 5

Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 0,1,5,6,8 - -
1 - 1,1 2,8
2 6,7 1,4 -
3 - 1,4,6 2,4,6
4 6 8 0
5 0,1 0,1,5 3,7,8
6 7,8 0 1
7 - 3,5 9
8 8 4,9 0,3
9 1,2,3,7,8 5,6 3,4,5,5,9
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 - 5,6 7
1 0 3,8,9 2,7,9
2 5,7,7 3,6 0,0,4,9
3 4,5,8 - 0,2,7
4 - 4,4,9 -
5 - 0 2
6 2,4,7,8,9 9 3,4,8
7 5,8 1,7 0
8 0,6 2,3,3 -
9 6,8 7 2,4
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 - 2,9 3,4,4,8
1 4,6 8 4,8
2 - - 1,3
3 0 2,8 -
4 2,4,4,5,6,7 6 2,6
5 0 0,2,3,6,6,6 7,8
6 3,3 5,9 2,6
7 3 2,7 6
8 1,8 8 0
9 6,6,8 1 0,1
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 0,4,6 0 -
1 - 2,3,4,9 3
2 7,7,8 - 7
3 0,0,4,5 2,3,6,8 2,4,8
4 0,3 0,1 2,4
5 1,3,4 0,4,8 0,5
6 1 2,4,8 7
7 5 - 4,7
8 - - 4,6,7
9 6 7 0,9,9
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 6,6 9 2
1 - 7 0,8,9
2 0,3,8,9 0,1,3,4,7 -
3 4,9 - 0,1,7
4 2 7,7 5,6,6
5 0,7 6,6 4,8,9
6 4,8,9 1,7,9,9 8
7 0,4,8 4,5,5 -
8 9 - 4,7,7
9 - - 0
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 - 7,9 -
1 6,7,9 7 0,4
2 4,4,5 0,0 8
3 9 1,6,6,9 1
4 3 1,4,8,9 -
5 1,3 0 -
6 3,6 - 1,2,6,7,7
7 6,9,9 - 5,7
8 4,8 3,8 8,9
9 0 4,7 0,0,6,8,9
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 5,7 4,5,7 1,5
1 - 3,8 2,2,8
2 3,5 3 2
3 6,8 8 7,7
4 2,4 3,7 0,3,8,8
5 1,1,4,5,7 4,5,9 0
6 0,7 1,3,5,5,7 -
7 1,1 - -
8 - - 5,7
9 1 5 3,3,6