Lô tô miền trung Thứ 3

Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 4,5,8 0,7,9
1 1,3 2,4,8,9
2 3,5 9
3 2,8 1,7,8,9
4 2,4 5
5 2 -
6 - -
7 3,7 4,5,8
8 0,2 0
9 0,4 7
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 2 -
1 1,7 4
2 6 -
3 2,3,3 1,3,6,6,8,8,9
4 9,9 4,7
5 - 2
6 0,1,1,1,3 4,5,8
7 6,9 3
8 - 1,2
9 9,9 5
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 1,2,7 3,6
1 0,4 -
2 - -
3 6,7,7,8,9 7
4 4,5,6,9 1,7,8,9
5 5 2,3,8,9
6 0 6,9
7 - 9
8 7 9
9 3 0,7,9
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 0 6
1 0 0,6,8,8
2 2,6 3
3 9 3
4 0,2,8 4,4,8,8
5 1 1,8
6 3,4 2,4,9
7 - -
8 0,1,1,6 2
9 3,4,7 1
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 5,7 3
1 1,1,8 0
2 0,9 3,5,6
3 - 0,3
4 2 2,5,9
5 2,3,4,8,8 0,6,7
6 3,5,5 5
7 1 -
8 - 1
9 5 1,3,4
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 3,8 1,4
1 2,3,9 5,9
2 - 1
3 9 -
4 5 3,3,9
5 5 7,9
6 6 1,3
7 0,1,9 2
8 8 8
9 0,1,1,4,8 0,0,3,6
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 1 2,3,6
1 0,4,4 -
2 3,7,8 3
3 3,4,5 3
4 0,2,6 0,1,4,7
5 - -
6 3,5 2
7 7 3,4,6
8 - 1,9
9 3,5 4,5,8