Lô tô miền trung Thứ 6

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 0,3,3 0,4
1 5 3,5,9
2 3,4,5 0,9,9
3 0 0,2,9
4 1 0
5 - 5
6 - 8
7 1,3,4,7 9
8 1 5,8
9 1,4,7,9 8
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 1,6 -
1 2 5
2 0 0,8,9,9
3 4,7 0,0
4 3,4,5 -
5 - 3
6 2,4,4,4,5 9
7 0,2 2,2,3,4,5,9
8 2 -
9 9 4,5,8
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 0,1,5 4
1 4,5 3,4
2 1 1
3 2 -
4 - 0,4,5
5 - 4,9
6 1,9 6,8
7 8,8,9 7,8
8 3,5 5,9,9
9 0,3,5,5 3,3
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 6,8 5,6,8
1 - 7
2 0,3,3 0,2
3 1,2,4,4 0,3,4,7,8
4 1 -
5 2 8
6 3,9 1,1
7 0,4,7 -
8 - 6
9 4,9 0,1,5
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 2 2
1 4,4 5,6,8
2 4,5,6 6,8,8
3 0,5,6 9
4 2,5 5
5 4,9,9 0,4,5
6 3 6,7
7 2,9 -
8 - 5,6
9 7 4,9
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 - 7,7,9
1 0,3,6,6,7,8 6,7
2 1,2,6 1,3
3 1,1 -
4 1,1,2 1
5 5 5,6,9
6 2,8 3,9
7 - 3
8 - 9
9 3 0,4,4
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 2 1,2
1 5,9 6
2 2,6 -
3 0,7 0
4 4 3,8
5 9 0,0,4
6 3,5,5,8 2,2
7 0 1,6,8
8 6,6 1,5
9 4,6 4,7