Lô tô miền trung Thứ 6

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 7 1,7,7
1 2,8 2,5
2 2,9 5
3 5,6,8 6
4 1 3,4,4,9
5 2,5 -
6 - 1,4,5,8
7 2,6,8 -
8 4 0
9 0,7,8 2,5
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 - 8
1 8,9 7,7
2 - 2,6
3 1,4,6 2,7,7
4 1,3 7
5 2,8 1,8
6 - 4,5
7 8 0,2,6
8 3,3,5 0
9 0,1,5,8,8 3
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 2,2,4,5,9 0,0,8
1 1,7 0,0,3,5,6,6
2 1,1,9 5,9
3 - 9
4 2 -
5 5 -
6 8 4,6
7 0,3 4
8 8,8 -
9 4 8,9,9
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 4,6,8,8 2
1 1,7 0,2,2,3
2 8 1
3 2 1,2,9
4 - 1,2,8
5 0,0 -
6 0,2,5 -
7 4,9 2,2
8 3 1,2,5
9 3,6 3
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 1,5 3,3,4,8
1 3 2,7,8
2 0,2,9 7,7
3 2,2,6,9 7,8
4 - 4
5 3,6 6
6 0,3,9 7
7 8 2
8 - 9
9 1,9 3,5
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 3,6 6,6,9
1 - 7
2 9 5
3 0,2,3,6 4
4 2 1,4
5 0,2 4,6,9,9
6 0,4 8
7 2,3,9 6
8 5 0,3,6,6
9 3,9 -
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 1,1,2 0
1 - 1,5,6,7,8
2 2,2,7 6
3 1,3,5,7,9 2
4 - 1,3
5 - 2,3,6,7
6 0 -
7 5,9 6,6
8 3,4 3
9 0,9 9