Lô tô miền trung Thứ 4

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 0,7 6
1 4,9 3
2 3 7,9
3 0,8 3,5
4 1 -
5 1,1,2,8 -
6 1,6,9 2,4
7 4 1,3,9
8 - 4,7
9 4,9 5,7,8,8,9
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 - 5
1 3,3 5
2 2 6
3 0 4,4,5,7,8
4 1,3 1,6
5 0,0,1,5,9 -
6 1 5
7 9 3,6,6
8 2,7,7 9
9 1,9 3,4,5
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 2 5,6
1 4,9 1,3
2 - 1,2,4,6
3 4,9 1,2
4 0 6
5 1,7,8,8 9
6 0,4,4 3
7 4,5,7 3,5
8 - 3,4
9 0,4 6
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 0,3,5 6
1 2,5,7 -
2 2,3,5 2,5
3 7 3,6
4 1,1 6,6
5 0,2,8 5,5,8
6 - 0,7
7 2 2,2
8 2 4
9 4 2,7,9
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 4 6
1 9 2,7
2 2 4,8
3 0,5,9 0,8
4 2,9 0,2
5 5,8,8 1
6 - 1,2
7 1,2,8 5
8 0,5,7 4,4,8
9 0 1,7
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 - 1,2
1 0,5 0,4
2 2 1
3 2,3 8
4 7,8 3,4,7,7
5 0,1,9 7,7
6 5,6,7 -
7 1,6,8 8
8 1,5 1,3,9,9
9 - 0
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 0,8 4,8,8
1 9 8
2 4,7,7,9 -
3 1,5 1,8,9
4 7,7 7
5 9 0
6 3,5 6,7,9
7 1,2 7,8
8 2 5
9 9 4,5,8