Lô tô miền nam Thứ 7

Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 0,3 9,9 0,3,8 -
1 3,8,9 0 5,7 1,3,5,8
2 - 7 6 1,6,8
3 0,2,6,8 2 0,1,2,6,7 6
4 0,5 3,7 0,2,4,5 3
5 6,9 0,1,3,4,7,8 - 5
6 8 - - 2,4
7 3 4,5 9 0,4
8 5 1,2,5 2 2,3,9
9 5,9 - 7 2
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 - 2,3,7,8 5,6 6
1 - 0,6 3,5,7,7 1,6
2 3,4,6,7 0,7 9 3,4
3 2,4,7 2,5,9 3,8 2
4 3,4,7,9,9 - 0,2,6 2
5 - 0 - 1,2,6,6
6 1,2,4,8,8 3,6,9 5,9 7
7 3 5,9 8 3
8 - 5 2 0,1,3,6,6
9 - - 1,6 -
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 2,9 - 2,9 2,5,9
1 5,8,9 0,2,7 5 4
2 - 1,7 2 6
3 0,4,6 3,8,9 4,5 7
4 3 1 2,2 5
5 2,4,7,9 1,4 - 2,3,7
6 1 6 3,7,7,9 -
7 - 3,8 1 1,6
8 3,6,6 1,5,8 3,3,7,9 4,6,9
9 0 0 7 7,8,9
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 6 1,6 - 6
1 0,5 4,9,9 - 5
2 0,4,6,9 - 2,8,9 6
3 2,8 1,1,4,9 2 4
4 - - 6,7 5,6,6
5 4 - 1 3,4
6 5 2,3,9 3,4,9 6,8
7 3,6 0,2,5 1,3 2,6
8 2,3,8,8 1 5,8,9 0,1,4
9 2 1,7 0,3,4 0,8
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 2 6,6 0,1 7
1 3,3,8,8 1 2,5,8 3,4,4
2 - 2,9 7 1,7
3 - 0 - -
4 5,8 2,5,9 - 0,3
5 0,4,4 6 0,1,1,2,2 4,8
6 - 1,5 3 1,7
7 5,9 7,9 4,6,8 0,1,5,5
8 1,3,5,6,6 0,5,7 - -
9 5 1 3,5,8 3,4
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 8,9 1,8 1,9 0,9,9
1 4,6,6 8 0,8 1,3,5,7
2 6,8 2,6 - 5
3 2,5,8 0,5 1 3
4 5 3,4,9 5,8,9 0
5 5 - 4,4 6,7
6 2,5 5,6 2,8,9 -
7 8 0,1,1 0 4,4
8 1,4 8 2,8,9 6
9 6 1,1 2 2,4,9
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 0,5 - 2,7 1
1 - 0 1 4
2 1,5,7 2,5 4,8 5,7,8,8,8
3 2,2 0,1,1,1,3,7 7 1,8
4 0,0 - 0,9 1
5 8,9 0,5 1 0
6 2,4 - 4 1,8
7 3 5,6 2,4,8 0
8 - 1,5 1,9 2,5,7
9 3,4,6,7 2,7,7 0,1,7 6