Lô tô miền nam Thứ 7

Đầu TP.HCM Bình Phước Hậu Giang
0 1,4,4 8 1,3,7,9
1 0,8 3,8 3
2 4,6,8 6,9 3,5
3 6 1,3,4,7,8 0
4 0,4,6 4 -
5 9 1,4,8 0,5,6,7,8
6 6 9 1,5
7 4,5 - 8
8 5 1,2,9 1,4
9 8 - -
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 0,3 1,2,4,4 0 0,2,8
1 1,7 0,4,5 - 6
2 5 3 8,9,9 4
3 4,9 3,7,8 0,4,6 7,8
4 0,5,8 7 4,5,7 4,8
5 8 - 3,7,9 7
6 5,5,8 0,2 - 7
7 4 - 5,7,8 2,5,5
8 2,3,9 6,6,9 2,3 0,4,5
9 - 1 - 0
Đầu TP.HCM Bình Phước Hậu Giang
0 6 7,9 3,5
1 - 1,2 -
2 4 1,3,3,4,6 1,1
3 1,1,3 - 3,9
4 5,6,7 0 0,3
5 4,8,8 4 2,5,6
6 6,8 4 1,4,5,9
7 - 8 0,6
8 0 5,9 0
9 0,3,4,5 0,4,9 -
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 - - 4,6 6
1 3,4,9 1,4,5,5,6,9 8 3
2 0,8,9 2 9 -
3 5,9 - 1,1,3,8 -
4 0,2,7,7 - 3,4,8 0,4,6,7,7
5 2,8 - 6 3,6,6
6 - 0,3,9 0,5,7 8
7 3 2,4,5 5 -
8 0,6 2,3,5,6,9 7 2,5,6,8,9
9 6 - 3 1,4
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 7 0,2,6 0 1,5,6
1 8 5,8,8 0,4,6 -
2 2,8 9 5 0,1,9
3 - 0 8 1,3
4 6,8 4 2,4,7 0,9,9
5 6,7,9 - 4,9 -
6 3,4,8 5 1,2,3,8 0,4
7 4,5,8 8 8 4,5,7
8 6 0,1,6,8 8 5,6
9 3,8 1,1,4 5 -
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 1,8 5 1,3,3 3
1 7 - 6 1,2,4
2 1,7,7,8 6,6,9 3 2,4
3 0,4,7 2,6 - 0,9
4 4 8 4,6,6,7 0,1,2,6,6
5 6 3,5,5,6,7,8,9 1,3 5,6
6 7 - 0,2 3,4,8
7 3 1,2,4 2,9 -
8 1,7,9 - - -
9 1 6 0,5,9 -
Đầu TP.HCM Bình Phước Hậu Giang Long An
0 4 0,5 5 4
1 0 1,5,7 7 2,3
2 3,5 0,3,9 0,8 1,3
3 3,6 - 9 5,7
4 1,2,7 4,8 2,7 3
5 6 0,1 3,6 3,6,9
6 7 7 1,2 3,7
7 3,5,8,8 0,6,9,9 8 6,8
8 1,4,4 2 0,0,3 4,8
9 - - 2,3,4 3