Lô tô miền nam Thứ 5

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 2,9 9 -
1 - 2,9 3,7,9
2 1,1,3 2 -
3 8 0,2 1,4,6,6
4 1,1 - 0,6,6,7
5 2,8 0,0,1,3 1,6
6 1,4,5,9 9 4,5
7 - 0,2,2 -
8 0 0,6 4,8
9 7,7,8 3,5 6
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 0 4 0,2
1 8 5 7,8
2 4,7 0,0,3,4 8
3 4,4,8 0,7 7
4 4 0 8,8
5 0 8,9 4,9
6 - - 0
7 0,3,6 6,7,9 0,3,8,8,8
8 2,7 1 0,8
9 2,4,7,9 5,6,8 -
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 4,6 5 3,3,5
1 0,3,8 4,9 3,5
2 4 1,2,5,9 -
3 0,0,8 0,4,5 2,9
4 1,2,9 1,7 6
5 - 7 2,3
6 0,7 - 2,4
7 0,5 3 3
8 - 7,9 2
9 5,9 6,8 1,4,5,5
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 1,9 2,3,7,8 1,5,5,6
1 0,2 5 -
2 3,3,4,6,7 5,5 -
3 2,9,9 2 7,9,9
4 1 1,2,7,8 0,1,2
5 8 8 3
6 9 2 2,7
7 2 0 5,6
8 9 2,2 -
9 5 3 0,5,8
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 3,3,8,9 1,5,7,8 2,2
1 8 6 0,2,3
2 5,7 4,6 2,3
3 - 0,6 -
4 6,6 2,4 0,1,3,5,6
5 2,5 0 5
6 1,2 - 2,7
7 1,3 0,1,8 7
8 - 6,7,8 4
9 0,0,5 - 2
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 1 - 0
1 5,6,6 3,6,7 -
2 2 1,3,6 4,9
3 - 9 0,4,8
4 2,4,8,9 0,2,6,6,6 2,3
5 5,6 - 0,2
6 0 1,5 0,1,9
7 0,7 6 0,2,7,7
8 3,5 - 8
9 5,7 4,5,8 -
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 - 5,8,9 1,2
1 4,9 0,2 8,9
2 1,4,8 4,6,9,9 5
3 5,7 2,7 -
4 0,7 1,9 5,7,7,9
5 2,3,3 - 3,5,9
6 5 1,4,4 2
7 - - 0,1,4,6
8 0,7,9 - -
9 0,0 0,3 6