Lô tô miền nam Thứ 4

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 8 2,4,5 4,5
1 4,4,5 5,5 2,2,5,6
2 0 - 1,3
3 6,7 1,2,2,7,9 1,9
4 4 2,7 3
5 1 5 4
6 7 4 0,1
7 8 - 7,7
8 3,3,7,7 2 8
9 6,7,9 2,5,5 5
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 6 4 -
1 9 1 0,4,4,9
2 2 4 2,3,8
3 - 0 -
4 2,5,8 3,8 0,1,3
5 3,7 9 9
6 1,2,3,3,7 1,9,9 -
7 7 1,3,4,7 7
8 5 5 2,4,7,7
9 7,7,9 0,5,9 8,8
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 3,4,9 - 1
1 2 5 1
2 - 2,4,4,7,8 -
3 0,1,7 2,5 2,3,7,7,8
4 2 3,4 4
5 2,8 0 0,8,9
6 0,2,4 0,8 0,3,7
7 9 5 9
8 3 0 0,2,4
9 0,1,6 2,2,6 -
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 - 1,9 -
1 - - 0,0,4
2 5,6 5,8 2,6
3 4,5 1,8,9 6
4 8,9 - 9
5 0,5,6,9 2,2,4,6,7 0,1,4
6 1,1,4,7 - 0,6
7 - 3,5 1,2
8 2 7,9 2,8,9
9 5,6,8 1,8 3
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 1,8 4,5 5,7
1 - 5,8 4
2 3,9 9,9 2,7
3 4,5 2 2
4 2,6 0,8 1
5 1 8 -
6 2,7,9 4,6,8 7
7 4 1 0,5,7,7,9
8 5,5,9 - 6,9
9 0,8 1,4,5,6 0,1,2
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 1,2,4 0 1,6
1 - 5 -
2 8 1,2,7 8,8
3 - 9 9
4 9 0,2,4,5,8 1,5,5,7
5 7 5 4
6 2,3,8 0,7 9
7 1,4,4,6,7 3,3 2,5
8 3,3 0,6 9
9 2,6 - 6,7,9,9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 2 - 6
1 5 5 9
2 2,5 7 -
3 4,9 - 9
4 0,1,5,5 1,5 0,1,2,4,4
5 - 4,6,7,8 3,9
6 1,5,6 5,8,8,9 3
7 6,7,9 1,4 3,4
8 - 4,6,7 5
9 0,2 2 1,2,6,6