Lô tô miền nam Thứ 3

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 6,7 7 -
1 8,9 0 6,8
2 7 - 0,3,5,6
3 7 5,5,6 6,9
4 4,6,9,9 0,4 8
5 1,3 5 2
6 8 1,5,7 6
7 2,7 8 2,3,5,8
8 - 1,3 4,6
9 1,6,8 0,3,7,8 1
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 5 4,6 5,6
1 8,8 4 6,8
2 1,2,8 5,9 2,3,3
3 - 6 1,2
4 4,5,9 6 6
5 1,1,2,5 0,5,6 0,4,5
6 2,5 - -
7 4 0,1,6,6 1,9
8 - 2,9 5
9 0,4 0,9 0,1
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 - 5 1,2
1 5,5,8 8,9 3
2 - 3,7 -
3 8 4,8 4,6,8
4 0,3,4,6 0,1,4 0,2,5
5 3 4,9 -
6 1,8 1,8 0
7 2,4 - 0,1,7,7
8 0,1,5 - 1
9 1,2 1,2,5,6 7,7,8
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 7 0,1 1,2,3
1 1,3,6 6 2,3
2 - 7 9
3 5,8 - 1,1,7,9
4 1,2,7 2,4,7 0
5 0,5 1 -
6 - 3,3,9 9
7 0,1,9 6 0,0,3,3,6,9
8 - 0,5,6,8,8 -
9 1,5,6,7 2 -
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 8 0,1,6 0,2,5,5,5,6
1 - - 7
2 0,0,3,7 - 3,8
3 - 8,9,9 0
4 3,3,8 3 -
5 - 4,4,4,9 0,7
6 1,3 1,1,3,3,4,4 9
7 7 8 0,5,6
8 2,6,7,8 - -
9 2,9,9 - 4,8
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 1,6 - 4
1 1,9 1,2,9 1
2 0 1,1 3,4
3 - 1 3
4 0,0,8 2,2,5,8,9 8
5 1,1 1,6 6,9
6 8,9 - 0,7,9
7 2,3,9 3 4,5
8 0 3,4,9 2,7,9
9 0,3 1 8,9
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 - 0 1,2,4,7
1 - 0 5,6
2 1,2,4,9 3 2,8
3 2,5,7,8 9 2,2
4 - 7,9 0,1
5 2 7 0
6 3 4,6 1,3,8
7 6,7 8,8 3,6
8 3,3,4,9 8 -
9 5,6 3,5,5,5,6,8 -