Lô tô miền nam Thứ 3

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 2,4 0,4 -
1 2,2,8,8 2 8
2 - 0,3 3,4
3 - 1 8
4 2 2 7,7
5 - 0 1,5,5
6 1,4,6,8,8 2 8
7 4,6,6 4 2,3
8 4 0,3,6 4
9 1,6 0,2,6,6,9 0,3,4,5,8
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 1,1,6,8 9 1,7
1 1 0,4 5,6
2 5,9 0,5 1,2
3 4,6 5,6 -
4 1,8 2 0,3
5 3 1 5
6 0 2,3 0
7 1,6 5,7,8 8
8 5,9 1,1,2,6 4,9
9 3 - 0,2,3,5,5
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 - 4 2
1 3,6,6,7,8 - -
2 - 2,3,6 7,8
3 1,2,6 4,7 4,4,9
4 - 4 0,3,4
5 0,2,2,4,4,9,9 0,3,8 1,4,4,5,6
6 - 1,1 1
7 4 0 8
8 6 7 5,8
9 5 4,5,5,5 -
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 5 0,4 4,9
1 1,2,9 1,9 4,9
2 1,3,8 0,7 -
3 5,6,9 3 2,2,3,5
4 4 6 0,8
5 7,7,8 7,8 8
6 - 7,9 3,8
7 4 7 7
8 4 5,9 -
9 4,5 0,5,6 0,1,4,4
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 8,9,9 3,7,7 5,6
1 9 7 5
2 2,3,3,5,9 - 0,7
3 0 3,3,7,9 0,2,5
4 - 3,7,7 8
5 2,3 - 1,6
6 2 - 6
7 0,7,9,9 6,8,9 1,2
8 1 0,9 0,2
9 - 2,5 1,3
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 4,4 0,6 -
1 1 2,8,8 3,4,6
2 1,3,4,5,6 - -
3 - 4,4 3
4 4 1,5 2,4,5,7,8,8
5 8 2,2,3,4,7 -
6 0,2,5,5 0,2 0,6
7 - 3 4,6,7,8
8 5,8,9 - -
9 1 7 5,7
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 0 0,1,3,9 -
1 0,0,2,9 2,6 2,3,5,6
2 2 4,5,7 1,2,4,6
3 3,3,5 7 5,9
4 - 0,8 4,8
5 - 7 -
6 6 0,7 0
7 2,2,4 1 5,6
8 0,7,7 - 3
9 3,8 0,9 9,9