Lô tô miền nam Thứ 3

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 2,2,9 0,6 2,3
1 4,5 2,9 3
2 - 1,9 4,9
3 7 2 5,9
4 0,2,5,8,8 4 2
5 3,4 2,5 2
6 - 5,5 4,4
7 0 1,5,6 4,8
8 6,6 - 2,3,5
9 5,9 0,3,9 0,2
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 4,5 4 4,8
1 0,8 2,3 1,4,5,8
2 0,4,7 7 -
3 4,9 3,6,8 -
4 - 2,7,8 1,2
5 2 0,9 5,7
6 4 1 0,5
7 2,2 3,8 3,5,9
8 3 7 0,8
9 0,4,5,5 5,7 5
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 4,8 3 1,7
1 3,5,6 7 1
2 6 5,6 -
3 7 2 1,5,8
4 - 1,4,8 0,4,6,8
5 3,6,9 - 5,9
6 3 1,2,8,8,9 7
7 0,0,1,2,7 2,4,5 2,6,7
8 8 2 6
9 3 8 6
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 8,9 0,1 1,5,7
1 - 0,4,4,6,7 -
2 0,2,8 2,9 5,6
3 1 5 9
4 4,6 1 -
5 0,5,6,6 3 5,6
6 1,8 4,5,7,8 0,1,1,5
7 6,9 - 2,9
8 4 6,7 3,6,9,9
9 8 - -
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 6,8,9 1,6,6,9 1,5
1 5 4,4 3
2 - 5 -
3 4,5 1,2,2 8
4 6,9 - 1
5 1,5 5,6 0,4,7
6 0,8 4,5,8 -
7 4,6,6 - 2,4,6
8 1 2,7 2,7,8
9 0,8 9 3,7,7,8
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 - 5,7,9 9
1 - 0,6,7 -
2 7 2,5,7 2,6
3 3,5,5,5,9 - 0,0
4 9 - 0,3,8,8
5 4,7 4 2
6 3,5 2,3,5,5,9 6,6
7 0,3 1 1,6
8 1,6,9 0,1 -
9 1,5 - 3,3,3,6
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 7,7 6,6 4,5,5,6,8
1 9 - 6,7
2 3,5 2,5,5 4,8
3 1,2,4 - 6
4 - 8 5
5 1,6 - -
6 3,4,6 3,7,9 0,4
7 1 1,2,3,5,8,9 0,1,3,9
8 3 5 8
9 1,2,4 0,3 -