Lô tô miền nam Thứ 2

Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 - 3,4,6 4,5,6,7,8
1 3,4,7,7 5,9 0,0,6
2 8 9 4
3 - 0 7
4 0,1,2,9 2,2,8 2,3,6
5 4 6 -
6 8 8 4,6
7 3 1 2,5,5
8 9 1,5,8 -
9 0,2,7,8,9 1,6 -
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 1 - 8
1 3 4,5 -
2 2,3,5,7 5 6
3 1,1,3 1,7,9 0,2,6,7
4 - 4 4,7
5 7 5,9 -
6 1,5,9 1,3,5 0,8
7 3 4,5 2,5,6
8 2,2 0,4,5,7 4,4,6,6,6
9 7,7 - -
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 1,9 0,8,8 1,1,2,4,6,7
1 8 1,1,3,3 8
2 6 3,4,6 5
3 0,1,5,7 - -
4 5 1 1,8
5 1,1,5 1,3 1
6 - 2,3,6 4,5
7 5 - 1,3
8 1 0,9 0,1,8
9 3,9,9,9 - -
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 0,5,5,6,8,9 4 7,8,9
1 9 0,2,5 3,3
2 4 1,3 2,8
3 0,1,9 6,6 0
4 9 7,9 0,7
5 - - 5
6 7,7,8 5,7 6,7
7 6 1,6,9 -
8 2,4 2,3 2,7,7
9 - 6 2,5
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 1,2 2,6 2,6,7
1 6,8 1,2 0,7,9
2 0,4,5,5,5 - 6
3 8 0,1,1,1 -
4 2,6 9 6
5 2 - 1,6,6
6 0 8 8,9
7 2,4 3,6,9 3,3
8 3 5,5,5,6 2
9 4 1 3,6
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 0,8,9 2,4,5,7 5,6
1 2,4,5,9 0,7 3,4,9,9
2 4 - 4,9
3 0,1,1,8 3 1
4 7 9 2,7
5 0 3 0,6
6 2 4,5 6,7
7 0,1 1 5
8 - 0,3,7,7 2,5
9 7 3,3 -
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 - 2,2 1
1 - 2,3 1,2,6
2 0,5,5 6,6 -
3 - 9 -
4 5,7 2,8 5,8
5 3,4 - 4
6 3,6,7,9 7 -
7 6,7 1,4,5 4,5,7
8 1,4,6 1,2,3,4 0,5,5
9 1,4 1 1,7,8,9,9