Lô tô miền nam Chủ Nhật

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 5 8 0,4,4
1 - 0 1,3
2 - 5 6
3 6,8 0,7 1,1
4 0,6,6 3,8 -
5 2,4,7 5,6,6,8,8 2,2,4
6 - - -
7 3,5,5,9 0,3,8 4
8 2,5 6,8,8 4,4,6,7,9
9 5,7,7 - 4
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 - 7 0,0
1 9 0,3,4 0
2 9 4,4 0,3,6
3 0,4,7 0 2,3,9
4 1 0 -
5 1,2,5,6 0,4,5,6,7,8 6
6 8,8 1,8 1,6
7 1,2,3,6 - 0,4,6,6
8 6 - 1
9 9 2,2 5
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 - 0,6 0,1,9
1 5,5 - 4,5,6,6
2 1,5 7,8 -
3 2,9 2,4,5 1,2
4 3,8 2,6,7 1,7
5 8 0 5
6 1,4,5 7,8 2,3,5
7 1,1,6 6,8,8 5
8 6 3,7 -
9 1,4 - 4,7
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 2 3,4,7,9 -
1 2 2,7 1,8
2 - - 5,6,8
3 0,1,7,8 5 6
4 1 5,9 0
5 2 5 0,6
6 0 0,1 7,7
7 0,6 6 9,9
8 2,4,4,7,7 3,5,8,9 1,3
9 4,6 3 6,8,9
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 2,9 - 7,8
1 2,6 - 5,6
2 1,3,5,5 2,3,8 3,7,7
3 - 8 1,3,4,5
4 1,7 3,3,4,8 3
5 0,7 1,7,8 5
6 - 3,6 0
7 7,9 1,1,2 7
8 0,0,2 7 3
9 0 0 1,2
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 5 - -
1 - - 0,1,3,4
2 - 3,8,9 2,4,9
3 3,9 1,5 1,3,6
4 - 7,8,9 5
5 2,3,4,9,9 4 4,8
6 1,7,9 3,6 4
7 0,4,8 2,6 1
8 - 3,8,9 6,6
9 0,3,3,8 2,9 2
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 4,5 2,3 6
1 1,9 1,7 5
2 0,3,8 7 1
3 3,4,6 4,7 3,5
4 2 7 0
5 6 2,3 1,2,7,7
6 5,8 2 5
7 9 0,0,5,9 2,2,6,9,9
8 0 4,4 -
9 1,7 6 2,4